Bokningsvillkor

Beställning och bekräftelse

En beställning är bindande i och med att den bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post.

GDPR

Vi hanterar alla personuppgifter enligt bestämmelserna i GDPR.

Ankomst och avresa

Incheckning sker mellan kl 17.00 – 19.00. Avresedagen ska ni lämna rummet/stugan senast kl 11.00.

Sen ankomst

Rummet/stugan är reserverat för ankomst senast kl 19.00. Räknar ni med att komma senare, måste ni meddela oss på förhand för att inte riskera att rummet/stugan hyrs ut till annan gäst.

Betalning

Betalning sker i samband med incheckning. Dock kan andra regler gälla vid flerdygnshyra, gruppbokningar eller paket/arrangemang, se nedan.

Avbeställning och utebliven ankomst

Avbeställning skall ske skriftligen. Avbeställning skall ske senast 7 dygn (168 timmar) före ankomstdatum. Observera att andra avbeställningsregler gäller vid flerdygnshyra, gruppbokningar eller paket/arrangemangsbokningar, se mer nedan. Vid avbokning senare än 7 dygn (168 timmar) före ankomstdag debiteras första dygnshyran. Uteblir ni utan avbeställning debiteras bokningens totala värde. Om vi har haft särskilda kostnader med anledning av er beställning får ni ersätta dessa.

Avresa före den avtalade tidens utgång

Har ni beställt övernattning för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång, debiteras ni första dygnet utöver den tid ni vistats på Kuskahusen.

Vistelse på obestämd tid

Bor ni på obestämd tid och förlänger er vistelse med ett dygn i taget ska ni meddela avresan senast kl 11.00 dagen före ni ska resa. I annat fall får ni betala för ett extra dygn. Om vi inte längre kan låta er disponera rummet har ni rätt att få veta detta senast kl 19.00 dagen före avresan.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte kan ge er rum enligt överenskommelse, har ni rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom vandrarhemmet eller på anläggning med likvärdig standard.

Vad har jag för skyldigheter?

Ni måste vårda rummet/stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Ni ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att ni eller någon i ert sällskap varit vårdslös.

Särskilda önskemål

Rökning

Samtliga våra rum är rökfria. Rökning är endast tillåten utomhus på särskilt anvisade platser. Vid överträdelse av rökförbud har vi rätt att debitera kostnaden för tvätt av textilier m.m.

Husdjur

Vi accepterar inga husdjur på vårt vandrahem.

Teknisk utrustning

Behöver ni någon särskild teknisk utrustning ska ni meddela detta i god tid innan ankomst. Detta för att era önskemål i möjligaste mån skall kunna tillgodoses.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm.

Både ni och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om rummet/stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken ni eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad ni betalat, med avdrag för den nytta ni haft av rummet/stugan.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd er direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens, kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i er hemkommun kan hjälpa er.

Särskilda villkor vid flerdygnshyra, gruppbokning, paket- eller arrangemangsbokning

Definitioner

Med paket/arrangemang menas sambokning av logi, förtäring, aktivitet eller när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferenser eller grupp- och festvåningsbeställning.

Med flerdygnshyra/gruppbokning menas bokning av minst fyra nätter eller rum vid samma bokningstillfälle.

Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget.

Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget.

En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

Avbeställning och utebliven ankomst

Avbeställning skall ske skriftligt. Avbeställning kan göras fram till 30 dagar före avtalad ankomst. Om ni avbeställer senare än 30 dagar före avtalad ankomst, måste ni betala 50 % av beställningens värde. Vid senare avbeställning än 7 dygn (168 timmar) före ankomst utgår full betalning.

Om vi haft särskilda kostnader med anledning av er beställning får ni ersätta dessa. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen.

Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning sker normalt i samband med utcheckning, dock kan andra betalningsrutiner anges i samband med särskilda arrangemang eller paket.

Vid större beställningar kan förskottsbetalning bli aktuellt. Betalning skall då ske genom insättning på bankgiro senast 7 dygn före ankomstdatum.

Betalning mot faktura skall göras inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

Reservation för prisändringar

a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar skall leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.

b) Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

Avbeställningsskydd

Ni kan skydda er mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Kostnaden är 200 kr/gäst. Avbeställningsskyddet innebär att ni i vissa fall kan avboka fram till och med dagen före avtalad ankomst. Avbeställningsskyddet inbetalas i förskott och återbetalas ej vid avbokning.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när ni bokade:

Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbar er själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.

Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvar.

Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför er kontroll, som ni inte kunde förutse när ni bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att ni ska stå fast vid er bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i er bostad.

Ni måste kunna styrka ert förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, senast en vecka efter avbokningsdagen. Vid avbokning återbetalas inte avgiften för avbeställningsskyddet.